Disclaimer

Disclaimer website

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie over Present. Present besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Present sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud van deze website.

Diverse (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van stichting Present, welke geen eigendom zijn van stichting Present. Deze links zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van stichting Present.

Hoewel stichting Present uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan en/of voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door stichting Present worden onderhouden wordt afgewezen.

Auteursrecht voorbehouden

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van stichting Present. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van stichting Present. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Disclaimer e-mail

De inhoud van de door Present verstuurde e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Present is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage(n) of voor schade ontstaan door het onjuist zijn, onvolledig zijn en/of niet-tijdig ontvangen van de inhoud van dit bericht.