ANBI status

Stichting Present Barneveld heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Barneveld

RSIN/Fiscaal nummer: 852791215

Bankrekeningnummer:  NL05 RABO 0326 6811 24

ANBI-status: ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-13673420

E-mailadres: info@presentbarneveld.nl

Website: www.presentbarneveld.nl

Postadres: Gildeweg 20, 3771 NB Barneveld

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Bert van Veldhuizen (voorzitter)
  • Lammert de Bruin (penningmeester)
  • Sander van den Brink (algemeen bestuurslid)
  • Elleke Sennema (algemeen bestuurslid)

Beloning

  • Vergoeding bestuur: er is sprake van een onbezoldigd bestuur. Het bestuur heeft wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten.
  • Beloningsbeleid medewerkers: de algemeen coördinator en projectcoördinator krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Verder hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  • De groepenbegeleiders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De plannen die Stichting Present Barneveld heeft, zijn verwoord in ons jaarplan. Dit plan kunt u hier lezen:
Jaarplan 2021