De gedragsregels voor vrijwilligers en (vrijwillige) medewerkers

 • Je respecteert het huis van de bewoner en diens eigendommen.
 • Je respecteert de privacy van een bewoner, je verstrekt geen informatie over deze bewoner buiten Present.
 • Je overlegt altijd eerst met Present of met de hulpverlener over (nieuwe) acties die je onderneemt bij/richting een bewoner die niet vooraf zijn afgesproken.
 • Je zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de ander zich veilig en gerespecteerd voelt.
 • Je dringt niet verder door in het privéleven van degene voor wie je vrijwilliger bent, dan nodig is voor de aard van het contact dat jullie aangaan.
 • Je krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen van de bewoner die niet in de rede zijn.
 • Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van degene voor wie jij vrijwilliger bent. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen jou en degene die je ontmoet, zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als grensoverschrijdend gedrag.
 • Je raakt degene voor wie jij vrijwilliger bent niet op zodanige wijze aan dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 • Het aangaan van een liefdesrelatie met degene voor wie jij vrijwilliger bent, ook als dit gewenst en wederzijds is, betekent dat het vrijwilliger zijn bij Present, helaas stopt. Ook zou je verliefde gevoelens kunnen krijgen voor degene voor wie jij vrijwilliger bent. Wanneer deze situaties spelen, ben je verplicht contact op te nemen met je contactpersoon van Present.
 • Je hebt de plicht de minderjarigen waarmee je in contact gebracht bent naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Indien je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ben je verplicht hiervan melding te maken bij jouw contactpersoon bij Present.

In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen jouw verantwoordelijkheid in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met jouw contactpersoon bij Present voor overleg.