Dit is Present

Gedragscode


'Mét, voor en door mensen' typeert het werk dat we doen. We vinden het belangrijk dat iedere medewerker en vrijwilliger binnen Present zich veilig voelt en met respect behandeld wordt. Dit ongeacht ras, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere onderscheidende factoren.

Wat Present Gouda belangrijk vindt in de ontmoeting tussen mensen

Present helpt vrijwilligers helpen waar het echt nodig is. Dat mensen elkaar helpen is prachtig en waardevol. Tegelijk is helpen ook breekbaar omdat het mensen (vaak onbedoeld) in een afhankelijke en minderwaardige positie kan plaatsen. Daarom zijn behalve ‘omzien naar elkaar’ ook gelijkwaardigheid, respect en wederkerigheid de waarden waarop Present Gouda haar handelen baseert. Zorgvuldig omgaan met de integriteit van de ander en met de gegevens, spullen en privacy van degenen die we helpen, hoort hier vanzelfsprekend bij.

Present Gouda gaat daarom in alle gevallen eerst een gesprek aan met jou als vrijwilliger om je over deze dingen voor te lichten en je toe te rusten. Wanneer nodig vragen we je dus een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen (via Present Gouda, gratis).

Present Gouda houdt zich aan de richtlijnen van de AVG.

De gedragsregels voor vrijwilligers
 • Je respecteert het huis van de bewoner en diens eigendommen.
 • Je respecteert de privacy van een bewoner, je verstrekt geen informatie over deze bewoner buiten Present.
 • Je overlegt altijd eerst met Present Gouda of met de hulpverlener over (nieuwe) acties die je onderneemt bij/richting een bewoner die niet vooraf zijn afgesproken.
 • Je zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de ander zich veilig en gerespecteerd voelt.
 • Je dringt niet verder door in het privéleven van degene voor wie je vrijwilliger bent, dan nodig is voor de aard van het contact dat jullie aangaan.
 • Je krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen van de bewoner die niet in de rede zijn.
 • Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van degene voor wie jij vrijwilliger bent. Alle seksuele handelingen, aanrakingen, contacten en relaties tussen jou en degene die je ontmoet, zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als grensoverschrijdend gedrag.
 • Het aangaan van een liefdesrelatie met degene voor wie jij vrijwilliger bent, ook als dit gewenst en wederzijds is, betekent dat het vrijwilliger zijn bij Present, helaas stopt. Ook zou je verliefde gevoelens kunnen krijgen voor degene voor wie jij vrijwilliger bent. Wanneer deze situaties spelen, ben je verplicht contact op te nemen met je contactpersoon van Present Gouda.
 • Je hebt de plicht de minderjarigen waarmee je in contact gebracht bent naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen jouw verantwoordelijkheid in de geest van deze gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met jouw contactpersoon bij Present Gouda voor overleg.

Indien je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ben je verplicht hiervan melding te maken bij jouw contactpersoon bij Present Gouda.

Omschrijving grensoverschrijdend gedrag

Ongewenst gedrag is ieder onderling gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren:

 • Seksuele intimidatie: een vorm van ongewenst gedrag op seksueel gebied, zoals seksistische opmerkingen, hinderlijk gedrag of het ongewenst betasten van iemand, waarbij de grenzen in de omgangsvormen worden overschreden.
 • Discriminatie: iedere uiting waarbij sprake is van het ongelijk behandelen of achterstellen van mensen, met betrekking tot o.a. godsdienst, geslacht, afkomst, ras, levensovertuiging, politieke gezindheid of seksuele geaardheid.
 • Agressie en geweld: voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.
 • Pesten en kleineren: het toebrengen van fysiek, verbaal of psychologische schade. Dit komt o.a. voor in de vorm van sociaal isoleren (iemand negeren of buitensluiten), het werk onmogelijk maken (informatie achterhouden, bestanden wissen, e.d.), bespotten en roddelen.

Hoe te handelen bij ongewenst, grensoverschrijdend gedrag

Wij keuren elke vorm van ongewenst gedrag af. Ongewenst gedrag wordt derhalve onder geen enkele omstandigheid getolereerd. Krijg je onverhoopt te maken met ongewenst gedrag dan geldt in de volgende situaties:

 1. Met iemand tijdens een project/activiteit
  Actie: neem contact op met je contactpersoon van Present. Bespreek de situatie en zoek samen naar oplossingen. Hoor en wederhoor van de betrokken partijen kan hierbij horen.

 2. Met iemand van Present zelf
  Actie: neem contact op met de algemeen coördinator van Present Gouda. Bespreek de situatie en zoek samen naar oplossingen. Hoor en wederhoor van de betrokken partijen kan hierbij horen. Indien nodig overlegt de algemeen coördinator met het bestuur van Present Gouda.

Indien nodig komt er in overleg met het bestuur van Present Gouda, een onderzoek. Wanneer gelet op eventuele bijzonderheden/kwetsbaarheden van de situatie, dat wenselijk is, schakelt Present Gouda een nader aan te wijzen, onafhankelijke deskundige in.

Indien na hoor en wederhoor er inderdaad sprake blijkt te zijn van grensoverschrijdend gedrag, kan de vrijwilliger door Present Gouda uitgesloten worden van ontmoetingen met mensen in kwetsbare posities. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan Present oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Veiligheid voor vrijwilligers

Het kan ook andersom. Als (vrijwillige) medewerker en als vrijwilliger kom je soms in situaties terecht waarin sprake kan zijn van agressie / intimidatie (ook met betrekking tot financiële issues) en grensoverschrijdend gedrag, etc. door de hulpontvangers. Daarom schatten we, als professionele medewerkers van Present Gouda aan de voorkant, samen met de hulpverlener, op basis van onze expertise en ervaring heel goed in wat de risico’s (kunnen) zijn en treffen we maatregelen aan de voorkant om problemen te voorkomen. Dit is maatwerk en doen we in nauw contact met alle betrokkenen.

Kom je als vrijwilliger onverhoopt toch in een situatie terecht waarin dit speelt, neem dan altijd contact op met je contactpersoon van Present Gouda, dan kijken we samen wat we kunnen doen.

In principe koppelen we geen man alleen aan een vrouw, of een vrouw alleen aan een man. Er zijn situaties denkbaar waarin dit anders is, maar dit gaat dan altijd in goed overleg met alle betrokkenen en ook met de hulpverlener wordt dit overlegd. Ook vragen we van de hulpverlener, wanneer nodig, aanwezig te zijn in situaties waarin we inschatten dat dit wenselijk is.

Veiligheid voor deelnemers / hulpontvangers

Heb je als deelnemer / hulpontvanger te maken met een situatie zoals hierboven beschreven, neem dan contact op met je hulpverlener. Deze neemt contact op met Present Gouda, waarna we samen kijken hoe we dit op gaan pakken, conform deze gedragscode.