Maatschappelijke Organisaties

Present Groningen werkt met hulpverleners van diverse maatschappelijke organisaties samen. De hulpverleners dienen de hulpvraag in en begeleiden hun cliënten tijdens het project. In onderstaande lijst (alfabetisch gesorteerd) staan de meeste maatschappelijke organisaties beschreven, handig om een beeld te krijgen van de mensen waar je aan de slag gaat.

 

Community Support

Stelt zich ten doel om deze mensen zo te ondersteunen dat ze weer meer eigen kracht ervaren, de regie over hun leven weer terugkrijgen en opgewassen zijn tegen de problemen van alledag. Voor mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrisch probleem, jongeren met (ernstig) probleemgedrag, gezinnen met opvoedproblemen, enz.

https://www.communitysupport.nl/

 

Cosis

Cosis is er in Groningen en Drenthe voor kinderen en volwassenen met een beperking en voor mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang. We helpen ze om een eigen leven te leiden dat past bij hun mogelijkheden, vaardigheden, wensen en ambities. Waar mogelijk proberen we samen kleine stapjes vooruit te maken.

https://www.cosis.nu/

 

De Deel

In De Deel, die gevestigd is in het van Ten Boer, kunt u terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen, werk en uitkering, WMO voorzieningen en diensten. In De Deel vindt u onze dorpscoaches. Zij werken vanuit De Deel, maar als u dat wilt bezoeken zij u ook thuis.

https://www.tenboer.nl/welzijn-en-zorg

 

De Nieuwe Zorg Thuis

De Nieuwe Zorg Thuis is dé thuiszorgorganisatie op het gebied van het leveren van Hulp bij het Huishouden en Begeleiding bij veel gemeenten in Nederland. Onze missie is om de cliënt langer zelfstandig in eigen huis te laten wonen. De zorgvraag van de cliënt staat centraal in onze persoonlijke dienstverlening.

https://www.denieuwezorgthuis.nl/

 

Elker
Elker helpt kinderen, jongeren en gezinnen in de provincie Groningen. Elker biedt ondersteuning en hulp, bij voorkeur in de eigen omgeving en in het gezin. Elker is specialist in jeugd- en opvoedhulp en GGZ-hulp en kent verschillende specialisaties, zoals Pleegzorg, Hulp bij Scheiding en het Medisch Kinderdagverblijf.

https://www.elker.nl/

 

Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijk Dienstverlening (GGMD)

Onze hulpverlening is bedoeld voor doven, slechthorenden en mensen met andere hoorproblemen:

  • Onze medewerkers weten wat het is om doof of slechthorend te zijn. Sommige medewerkers zijn zelf doof of slechthorend. Anderen kunnen zich door hun werk goed voorstellen hoe dat is.
  • Onze medewerkers kunnen met u communiceren. Zij spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in.
  • Onze medewerkers kennen de dovencultuur.

https://www.ggmd.nl/

 

Kopland

Voor iedereen die grip op het leven verliest, kwetsbaar is of uitgesloten dreigt te worden, zorgt Het Kopland voor verandering. Met begeleiding, behandeling en veilige opvang, hulp bij wonen, werken en relaties. Zodat mensen zelf hun plek en richting vinden en weer gewoon mee kunnen doen.

https://www.hetkopland.nl/

 

Leger des Heils

Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen.

https://www.legerdesheils.nl/

 

Lentis

Lentis biedt geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. We verlenen onze hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

https://www.lentis.nl/

 

Limor

LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden.

https://www.limor.nl/

 

Martinizorg

De missie van MartiniZorg is om mensen zorg, begeleiding, behandeling en een veilige omgeving te bieden. MartiniZorg bedient middels ambulante hulpverlening en begeleid wonen verschillende doelgroepen. Deze doelgroepen hebben vaak verschillende geestelijke, verstandelijke en lichamelijke beperkingen en aandoeningen.

https://martinizorg.nl/

 

MJD

MJD is een dynamische zorg- en welzijnsorganisatie in de stad Groningen en de drie Noordelijke provincies. MJD geeft advies, informatie en biedt waar nodig begeleiding. Deze begeleiding is gericht op het vergroten van het welbevinden van inwoners op meerdere levensgebieden, het versterken van de eigen kracht, eigen netwerk en duurzame participatie in de samenleving.

https://mjd.nl/

 

MPG de Ploeg

MPG de Ploeg zorgt voor verbetering van de zelfredzaamheid en duidelijke vooruitgang op de leefgebieden opvoeden, inkomen, gezondheid, activering en werk. Het is van belang om op meerdere terreinen tegelijkertijd hulp te bieden aan zowel ouders en kinderen als de leefomgeving van het gezin.

 

Noorderbrug

De Noorderbrug is ruim 45 jaar specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, een chronische neurologische aandoening en de ziekte van Huntington. De Noorderbrug biedt specialistische begeleidingstrajecten en zorgpaden (behandeling) die zich richten op de gebieden waarop mensen met bovenstaande problematiek vaak vastlopen. Als wonen in de eigen thuissituatie niet meer lukt, kunnen mensen terecht bij een wooncentrum van De Noorderbrug voor 24-uurs ondersteuning of behandeling. De Noorderbrug is actief in Noord- en Oost-Nederland.

https://www.noorderbrug.nl/

 

Reclassering

Reclassering Nederland draagt bij aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen.

https://www.reclassering.nl/

 

Stavoor

Stavoor is een trainings-, opleidings- en adviesorganisatie met activiteiten in het hele land. Al meer dan 60 jaar begeleidt Stavoor en zijn rechtsvoorgangers, bedrijven, organisaties en individuen op het terrein van participatie. Daarbij ligt de focus van Stavoor op:

https://www.stavoor.nl/

 

Terwille

Terwille Verslavingszorg biedt hulp en ondersteuning aan mensen die vastzitten aan verslaving en prostitutie. We bieden deskundige routes naar herstel vanuit verbondenheid met mensen en moedigen mensen aan blijvend gezond te leven.

https://www.terwille.nl/

 

Universitair Centrum Psychiatrie

Het UCP heeft verschillende opnameafdelingen waar patiënten met psychische problemen terecht kunnen voor behandeling. Een opname doorbreekt vaak een moeilijke situatie. Het biedt u een veilige omgeving met deskundige behandeling en zorg.

https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Universitair_Centrum_Psychiatrie/Paginas/default.aspx

 

UnLimiteD

De missie is dat jongeren, volwassenen en multiproblem gezinnen met de juiste begeleiding in staat zijn om een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven te leiden binnen de maatschappelijke en sociale samenleving.

http://unlimitedhulpverlening.nl/

 

VNN

VNN wil mensen met verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen.

https://www.vnn.nl/

 

Voedselbank

De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien.

https://www.voedselbankennederland.nl/

 

Wij team

In de stad Groningen kunt u terecht bij één van de elf WIJ-teams van WIJ Groningen als u ondersteuning nodig hebt. Het WIJ-team is er voor iedereen en is ook een plek voor ontmoeting en activiteiten.

https://wij.groningen.nl/

 

Zorggroep Groningen

Zorggroep Groningen verleent complexe zorg binnen haar eigen muren, met specialisaties in onder meer Parkinson, COPD en CVA (hersenbloedingen en herseninfarcten). Als je wereld kleiner wordt, lever je steeds meer in. Wij doen er alles aan om u wat voor u waardevol is terug te kunnen geven.

https://www.zorggroepgroningen.nl/