Tijdcollecte

Tijdcollecte, weer eens wat anders dan geld geven!

“ Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Matteüs 25: 35 en 36

Hoe kun je als kerk vandaag de dag invulling geven aan deze Bijbelse opdracht? In een tijd waarin veel mensen het druk hebben, waar door de privacywetgeving veel armoede niet te vinden is en hulp vaak als opdringerig wordt beschouwd.

Wat?

Een tijdcollecte in samenwerking met Present Hardenberg houdt in dat er een collecte in de kerkdienst wordt gehouden waar geen geld maar tijd wordt ingezameld. Gemeenteleden kunnen een bon invullen met hun voorkeur voor een activiteit en de datum waarop ze dit willen doen (er kan gekozen worden uit een paar activiteiten en twee verschillende data). Aan de hand hiervan worden groepen ingedeeld en gaan de gemeenteleden in groepjes van 3-8 personen gezamenlijk een activiteit doen.

Hoe?

  1. De tijdcollecte. Rondom de tijdcollecte verzorgt Present Hardenberg de communicatie in de kerkbladen/op de website en geeft een korte presentatie in de dienst waarin de collecte gehouden wordt. Dan wordt door de diaconie een tijdcollecte gehouden waarbij briefjes ingeleverd kunnen worden met de geboden inzet.
  2. De groepsindeling. De groepen worden met een contactpersoon (via de diaconie) uit de gemeente samengesteld op basis van de voorkeuren die op de briefjes staan.
  3. De informatieavond. Tijdens een informatieavond voor de mensen die zich hebben aangemeld worden de groepen bekend gemaakt en gekoppeld aan een praktische of sociale hulpvraag. Er wordt een datum geprikt om kennis te maken bij de klus en er worden taken verdeeld.
  4. Het projectbezoek. De contactpersoon van de groep gaat samen met een medewerker van Present op projectbezoek. Hier wordt de klus bekeken, worden er met de hulpontvanger en maatschappelijke organisatie afspraken gemaakt en wordt de datum van uitvoering vastgesteld.
  5. De projectdag. De verschillende groepen gaan aan de slag. Het is mogelijk om deze dag gezamenlijk te beginnen met een ontbijt of juist gezamenlijk af te sluiten. Dit is afhankelijk van de diverse projecten die worden uitgevoerd.
  6. De evaluatie. Aan het eind van de projectdag wordt gezamenlijk geëvalueerd. Hoe is het project verlopen? Wat heeft dit project voor jou betekend? Aan de hand hiervan en aan de hand van de foto’s kan met de rest van de gemeente gecommuniceerd worden hoe de projectdag is verlopen. Denk aan een presentatie in de kerk, een stukje in het kerkblad of een beamerpresentatie.
  7. De terugkoppeling. De Presentmedewerker inventariseert met de groep over een mogelijke vervolginzet.

Waarom?

De Tijdcollecte is een middel om als gemeenteleden samen actief te zijn in kleine groepen. In deze groepen leer je elkaar op een andere manier kennen. Tegelijkertijd ben je als kerk op deze manier zichtbaar in de samenleving en kun je samen het verschil maken in het leven van een ander. Daarnaast is het ook in deze tijd heel hard nodig dat er naar elkaar wordt omgekeken. Achter de voordeur schuilt nog te vaak armoede, verdriet of onvermogen. Door de Tijdcollecte kunnen gemeenteleden iets wezenlijks veranderen in het leven van een stad- of dorpsgenoot.

Wanneer?

In overleg met de diaconie worden diverse data geprikt. Allereerst een datum waarop de tijdcollecte wordt uitgevoerd en twee data waarop de projecten uitgevoerd gaan worden. Deze data worden genoemd op de briefjes van de Tijdcollecte. Daarnaast wordt een datum voor de informatieavond waarop de gemaakte groepen elkaar ontmoeten en verdere afspraken gemaakt worden.

Na afloop van het project wordt in overleg met Present Hardenberg gekeken of de tijdcollecte in uw kerkelijk jaarprogramma kan worden opgenomen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator door een e-mail te sturen naar info@presenthardenberg.nl.