Preventiebeleid en gedragscode Present

Present vindt het belangrijk dat er geen grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt in het werk van vrijwilligers en medewerkers voor Present. Daarom zijn er een preventiebeleid en een gedragscode opgesteld. De verkorte versie van het preventiebeleid vindt u hieronder. Voor de uitgebreidere versie kunt u het pdf-bestand Preventiebeleid Present Houten inzien en downloaden.  

 

Preventiebeleid Present

Ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag   – verkorte versie –

Vrijwilligers die via Present worden ingezet, hebben meestal eenmalige ontmoetingen met mensen in kwetsbare situaties. De werkwijze van Present kent al waarborgen om in deze situaties grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ook hanteert Present een procedure wanneer dit gedrag toch voorkomt.

Werkwijze van Present

Groepen vrijwilligers verrichten ondersteunende werkzaamheden bij cliënten van hulpverleners zoals sociale activiteiten (bingo organiseren) of praktische klussen (opknappen van een tuin). De trajectverantwoordelijkheid voor de hulpvrager (= de cliënt) ligt volledig bij de professionele hulpverlener.

Borging voorkomen grensoverschrijdend gedrag
 • Vrijwilligers hebben geen langdurige relaties met hulpvragers zodat de kans op misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag gering is.
 • Vrijwilligers werken doorgaans in groepsverband en hebben geen kwetsbare één op één relaties. De groep zorgt voor de sociale controle.
 • De begeleider van de cliënt is op de hoogte van en heeft goedkeuring gegeven voor de vrijwilligershulp die via Present wordt gegeven. De Presentmedewerker is op de locatie aanwezig, bij de start en aan het eind van het project.
 • De vrijwilligersgroepen verrichten alleen ondersteunende werkzaamheden. Er is geen sprake van lijfgebonden zorg.
 • De coördinator/groepenbegeleider van Present verzorgt duidelijke voorlichting en instructie aan de groep vrijwilligers met aandacht voor:
  – de kwetsbaarheid van de hulpvragers en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag;
  – het belang van wederkerigheid en een respectvolle houding naar de hulpvrager.
 • Bij vermoeden van grensoverschrijdend gedrag ter plaatse wordt melding gedaan bij de Presentmedewerker die bij het project aanwezig is.
 • Na afloop van het project is er een mondelinge en digitale evaluatie met zowel de groep als de professionele hulpverlener die contact heeft met de hulpvrager.
Extra aandachtspunten voor vaste vrijwilligers
 • Een zorgvuldig aanstellingsbeleid waarbij de coördinator doorvraagt naar de motivatie van de vrijwilliger. Referenties kunnen worden opgevraagd.
 • Vrijwilligers wordt gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen en de gedragscode te ondertekenen.
 • Er wordt extra aandacht gegeven aan de waarden van Present: ‘omzien naar elkaar’, gelijkwaardigheid, respect en wederkerigheid.
 • De coördinator evalueert periodiek met de betrokken maatschappelijke organisatie, hulpvrager en vrijwilliger.
Procedure bij melding van grensoverschrijdend gedrag
 • Bij een signaal van grensoverschrijdend gedrag is er contact tussen de melder en de coördinator van Present Houten.
 • De coördinator neemt de melding zo zorgvuldig mogelijk op en legt dit schriftelijk vast, volgens richtlijn NOV.
 • De beschuldigde wordt gedurende het onderzoek op non-actief gezet.
 • De coördinator informeert de professionele hulpverlener die bij de cliënt betrokken is.
 • Een bestuurslid van Present onderhoudt contact met de beschuldigde; een tweede bestuurslid met het slachtoffer. Er is contact met de maatschappelijke organisatie die bij de hulpvrager betrokken is en met overige betrokkenen.
 • Een van de bestuursleden treedt op als zaakcoördinator en zorgt voor zorgvuldige verslaglegging en communicatie naar alle betrokkenen en indien nodig ook naar buiten.
 • Het tweetal beslist over het vervolgtraject. Dit kan zijn een gesprek, een vervolgplan met eventueel advies van de politie.
 • Present Nederland wordt ingelicht en kan advies en ondersteuning bieden over vervolgplan en communicatie naar buiten.
 • Als er sprake lijkt te zijn van strafbare feiten wordt het onderzoek overgedragen aan de politie. Anders beslist het bestuur welke maatregelen er worden genomen.
 • Na sluiting van de zaak wordt het proces geëvalueerd en afgerond. Aan de hand van de evaluatie kan de procedure voor melding verder worden aangescherpt.

Deze verkorte versie van het Preventiebeleid Present Houten is gebaseerd op het originele Preventiebeleid. Zie Preventiebeleid Present Houten.