Gedragscode

Present organiseert ontmoetingen tussen mensen. In deze gedragscode beschrijven we wat Present belangrijk vindt in de contacten tussen mensen, in het bijzonder in de omgang met mensen die hulp nodig hebben. Daarmee willen we bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor alle betrokkenen en het voorkomen van ongewenst gedrag.

Wanneer Present voor jou een ontmoeting organiseert waarbij langduriger contact een wens is, of je werkt mee in de organisatie van ontmoetingen, dan vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Wat Present belangrijk vindt in de ontmoeting tussen mensen

Present slaat een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die hiermee geholpen kunnen worden. Dat mensen elkaar helpen is prachtig en waardevol. Tegelijk is helpen ook breekbaar omdat het mensen (vaak onbedoeld) in een afhankelijke en minderwaardige positie kan plaatsen. Daarom zijn behalve ‘omzien naar elkaar’ ook gelijkwaardigheid, respect en wederkerigheid de waarden waarop Present haar handelen baseert.

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers

 1. Je zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de ander zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. Je respecteert het huis van de bewoner. Overleg met de bewoner tijdens de voorbereiding wat er moet veranderen en hou je aan de gemaakte afspraken.
 3. Je geeft de ontvanger (waar mogelijk) de regie. ‘Wat kunnen we voor je doen?’
 4. Je dringt niet verder door in het privéleven van de ander dan nodig is voor de aard van het contact dat jullie aangaan.
 5. Mochten er zich situaties voordoen als uitstapjes, waarin je met de ander terecht komt in ruimtes als bv. kleedkamers dan ben je extra bewust dat je de ander terughoudend en met respect benadert.
 6. Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de ander. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen jou en degene die je ontmoet zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als grensoverschrijdend gedrag.
 7. Je raakt de ander niet op zodanige wijze aan dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 8. Je hebt de plicht de minderjarigen waarmee je in contact gebracht bent naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door alle betrokkenen wordt nageleefd.
 9. Indien je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ben je verplicht hiervan melding te maken bij de contactpersoon van Present.
 10. Je krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen jouw verantwoordelijkheid in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de contactpersoon van Present.

Omschrijving grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, worden afgekeurd en indien na hoor en wederhoor bewezen geacht zal de vrijwilliger door Present uitgesloten worden van ontmoetingen met mensen in kwetsbare posities.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan de organisatie oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

 

Vastgesteld op 13-04-2019 te Houten.