Privacy & disclaimer

STICHTING PRESENT Nederland en de lokalen STICHTINGEN PRESENT (hierna te noemen STICHTING PRESENT) respecteren de privacy van de deelnemers, hulpontvangers en gebruikers van deze site en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. STICHTING PRESENT gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. STICHTING PRESENT gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van STICHTING PRESENT met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door STICHTING PRESENT. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

1. Wie is STICHTING PRESENT?

STICHTING PRESENT slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van STICHTING PRESENT. Verbinding leggen, makelaar zijn in sociale betrokkenheid.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor alle bezoekers van de website worden gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5). Als u zich op de website registreert om gebruik te kunnen maken van een van de diensten die STICHTING PRESENT aanbiedt, kunnen daarnaast de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, roepnaam, functie, functiesoort, organisatie, organisatiesoort, straatnaam, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum en e-mailadres.  Deze gegevens worden, samen met uw IP-adres, verwerkt.

3. Met welk doel verwerkt STICHTING PRESENT gegevens?

STICHTING PRESENT verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met u te onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief.

4. Aan wie verstrekt STICHTING PRESENT gegevens?

STICHTING PRESENT zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, anders dan voor de werkzaamheden noodzakelijk is. De verstrekte gegevens zijn dan zo summier mogelijk.
En tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

5. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat STICHTING PRESENT zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt STICHTING PRESENT uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan STICHTING PRESENT haar website en diensten afstemmen op uw wensen. Om het recht van privacy van haar gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van STICHTING PRESENT?

De website kan links bevatten naar websites van derden. STICHTING PRESENT is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Hoe beschermt STICHTING PRESENT uw persoonsgegevens?

STICHTING PRESENT draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. STICHTING PRESENT bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien STICHTING PRESENT mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

9. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van STICHTING PRESENT dan kunt u dit kenbaar maken met behulp van het volgende telefoonnummer: 038-4213999 of e-mailadres: info@stichtingpresent.nl.

10. Toepasselijk recht

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zwolle.

11. Disclaimer

De informatie op deze website wordt door STICHTING PRESENT met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. STICHTING PRESENT behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder informatie vooraf door te voeren.

Hoewel stichting STICHTING PRESENT alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is STICHTING PRESENT niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

STICHTING PRESENT stimuleert op haar website discussie, reacties etc. STICHTING PRESENT behoudt zich echter het recht berichten te verwijderen die geen relatie hebben met het onderwerp of opmerkingen die voor iemand beledigend kunnen zijn. Reacties van derden verwoorden niet per se de mening van STICHTING PRESENT.