Aantal vrijwiligers via Present blijft toenemen 

16-07-2019

“Er is veel vrijwillige kracht in de samenleving die we nog niet gebruiken”

In 2018 kwam een recordaantal van 43.500 vrijwilligers via Present in actie via zo’n 8.000 projecten. In 2017 waren dat zo’n 38.000 vrijwilligers in ruim 6.900 projecten. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018. De afgelopen jaar zagen we een afvlakking in de groei in aantallen (groepen) vrijwilligers die zich inzetten via Present.” Uit de cijfers over 2018 zien we dat er weer sprake is van groei. Niet alleen in aantallen, maar ook in de diversiteit van de vrijwilligers.” aldus directeur Pieter Cnossen

Het aantal vrijwilligers dat is geholpen de weg te vinden naar een kwetsbare naaste is met 14% toegenomen ten opzichte van vorig jaar, het aantal projecten met 16%. Naar schatting deed 51% van al deze vrijwilligers voor het eerst vrijwilligerswerk via Present. Vrijwel alle lokale stichtingen zien een toename van het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldt. Niet alleen voor de praktische projecten of sociale activiteiten maar ook voor deelname aan andere activiteiten, zoals de kerst- of zomerpakkettenactie of de maaltijden met nieuwkomers. Als we alle deelnemers aan deze acties meetellen, valt het totaal aantal vrijwilligers zelfs nog hoger uit. Pieter Cnossen: “Dit jaar hebben we voor het eerst ook de doelgroepen in beeld gebracht. De hulp van vrijwilligers die zich inzetten via Present komt vooral ten goede aan ouderen (33%, thuiswonend of in een instelling), mensen met een beperking (23%) en éénoudergezinnen (20%). Hoeveel uur vrijwillige inzet deze vrijwilligers met elkaar geleverd hebben? Dat hopen we volgend jaar met elkaar in beeld te brengen!”

Sociaal kapitaal meer benutten

Uit de cijfers wordt duidelijk dat er meer werk is dan menskracht. Betaald of onbetaald: er is meer coördinatie nodig om het groeiend aanbod van vrijwilligers op de juiste plekken te krijgen, maar dat kost geld. “Te weinig partijen zijn doordrongen van het feit dat we ons sociaal kapitaal in Nederland onvoldoende benutten. Wij zien een enorm potentieel aan vrijwilligers die graag iets willen betekenen voor een ander maar dat wel georganiseerd worden. Daar wringt de schoen door beperkte budgetten” Het verschil in de gewenste capaciteit en beschikbare capaciteit op dit moment hangt sterk samen met de financiële positie van de lokale stichting. In 2018 kwam het grootste deel van de inkomsten van lokale Present stichtingen vanuit gemeenten (bijna 40%). Verder kwam een substantieel deel van de inkomsten vanuit landelijke en lokale fondsen en bedrijven. Vergeleken met 2017 is een toename te zien in de bijdragen van lokale fondsen (van 4% naar 10%) en bedrijven (van 9% naar 13%). De bijdrage vanuit woningcorporaties neemt wat af (van 12% naar 9%). Dat er sprake is van financiële onzekerheid is duidelijk: er is geen enkele stichting die de begroting aan de start van het jaar volledig gedekt heeft. In een enkel geval loopt de toezegging slechts op tot 25% van de begroting. “Niet voor niets is het frustratiepunt nummer één dat er onvoldoende geld en tijd is. Een structurele verbetering van de financiële positie is zeer gewenst.”

Ontmoeting en Ervaring

“Mooi is te zien dat vrijwilligers bij Present zich prettig en gewaardeerd voelen en het idee hebben zinvol werk te doen. Zij verzetten waardevol werk waar waardering belangrijk bij is!” De formule blijkt nog altijd ijzersterk: met een beperkt aantal betaalde krachten brengen we een grote groep mensen vrijwillig in beweging. “Gemiddeld is er 0,90 betaalde fte per stichting en zijn er 8 vaste vrijwilligers betrokken. Omgerekend zijn er per betaalde fte dus 9 vrijwilligers structureel aan de slag voor een lokale stichting. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, toen er gemiddeld 8 vrijwilligers per betaalde fte waren. Samen zetten zij die 43.500 vrijwilligers in op plekken waar ze normaal niet zouden komen. Dat betekent dat 1fte zo’n 500 mensen in beweging brengt.’