Onze dienstverlening

Present Nederland ondersteunt lokale stichtingen op de volgende terreinen:

1. Advies en ondersteuning
Coaching, klankbord en advies op maat. Aanbieden van de jaarlijkse zelfevaluatie. Regiocoördinator als aanspreekpunt.

 

 

2. Training en toerusting
Introductiecursus voor nieuwe coördinatoren; training gezinnenmethodiek; training fondsenwerving en bedrijvenbenadering; werving Fannoten (donateurs); kerken.

 

 

3. Ontmoeten en delen
Faciliteren en stimuleren van onderling kennisdelen en ontmoeten; regiobijeenkomsten; landelijke Presentdagen; inspiratielabs.

 

 

4. Kenniscentrum
Vraagbaak voor algemene informatie; Present Handboek.

 

 

5. PR & Communicatie
Landelijke PR en ondersteunen stichtingen bij lokale PR; huisstijl; website; brochures; free publicity; social media; etc.

 

 

6. ICT
CRM; projectenregistratie; Fannotenbeheer; websites.

 

 

7. Inkomstenwerving
Relatiebeheer en werven van fondsen en bedrijven; Ontwikkelen en onderhouden van fondswervingsconcepten zoals Fannoten (donateurs).

 

 

8. Representatie en relaties
Onderhouden landelijke contacten en netwerken met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, kerken, politiek en media. Belangenbehartiging.

 

 

9. Bewaking en beheer formule
Toezicht op de werkwijze van de lokale stichtingen.

 

 

10. Innovatie en ontwikkeling
Monitoren van lokale vernieuwende good practices en die toepasbaar maken voor andere stichtingen. Ontwikkelen van nieuwe concepten en werkwijzen.

 

 

De ontwikkelcyclus

Met de ‘ontwikkelcyclus’ is binnen Present een cyclisch proces ingericht van samenwerken en ontwikkelen. De cyclus heeft een beginpunt in juni en juli. Op basis van een zelfevaluatie (een soort scan of doorlichting) die plaatselijk wordt ingevuld gaan regiocoördinatoren in gesprek met iedere plaatselijke stichting. Deze evaluatie levert een aantal ontwikkelpunten die vertaald worden in doelstellingen. Op basis van deze doelstellingen worden per stichting afspraken gemaakt over de ondersteuning in het komende jaar. Dat kan specifiek zijn voor een plaats of het wordt verwerkt in het centrale aanbod. Parallel worden de doelstellingen geïnventariseerd en gegroepeerd om enkele landelijke speerpunten te formuleren en te prioriteren. Deze speerpunten vormen vervolgens de leidraad voor het algemene ondersteuningsaanbod door Present Nederland.