ANBI status

Stichting Present Noordoostpolder heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam:  Stichting Present  Noordoostpolder

RSIN/Fiscaal nummer:  822691085

ANBI-status: Aangemerkt

KvK nummer:
50351664  onder beheer bij KvK Gooi- Eem-en Flevoland

Bankrekening IBAN:
NL85RABO0137816707

Contactgegevens

Vrijheidsplaat 101
8303 KK Emmeloord

E-mailadres: info@presentnoordoostpolder.nl

Website: https://stichtingpresent.nl/noordoostpolder/

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:              

Strategisch plan 2017-2020

Verslaglegging:

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Bestuur:

Het bestuur van Stichting Present Noordoostpolder bestaat uit:

Nico Kuiper, voorzitter

Marian Jansen, secretaris

Joop Bolt, penningmeester

Mirjam de With – Lankhaar

Ronald van der Meer

Beloning

  • Beloningsbeleid:
    Stichting Present Noordoostpolder is een professionele organisatie met een betaalde coördinator en vrijwillige medewerkers. De coördinator valt onder de cao Zorg en Welzijn. Met de vrijwilligers is een vrijwilligersovereenkomst gesloten. Vrijwilligers die werken voor de stichting kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding. Gemaakte onkosten worden vergoed.
    Bestuursleden van de stichting voeren hun taken vrijwillig uit en ontvangen hiervoor geen vergoeding. Gemaakte onkosten worden vergoed.
  • Activiteiten:
    De belangrijkste activiteiten van de stichting zijn het werven en begeleiden van groepen vrijwilligers die eenmalig hun tijd willen geven. Daarnaast worden contacten onderhouden stakeholders, zoals maatschappelijke organisaties, fondsen, financiers, kerken. Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan PR. De projecten die via stichting Present worden uitgevoerd kunt u vinden op de website van Stichting Present Noordoostpolder.