Bokaal naar Humanitas

26-04-2018

Op woensdag 18 april is de eretitel ‘Bruggenbouwer van het jaar’ en de bijbehorende bokaal doorgegeven aan Johan Haverkort van Humanitas Noordwest Friesland. Voornamelijk vanwege zijn inzet voor de thuisadministratie bij de Advies- en Informatiewinkel in Harlingen, Franeker en Sint Annaparochie.

De vrijwilligersorganisatie Humanitas is betrokken geweest bij het opstarten en de uitvoering van deze activiteit en is daar trots op. Het is daarnaast ook nog eens uniek in Nederland.

De bokaal is overhandigd door Cees Glashouwer van de Voedselbank de Helpende hand, de vorige bruggenbouwer, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Stichting Present, doorgegeven aan het bestuur van Humanitas Noordwest-Friesland. De bokaal is overhandigd aan het bestuurslid de heer Johan Haverkort. De reden om de bokaal naar Haverkort en dus naar Humanitas te laten gaan is volgens Glashouwer:

“Een poos lang heeft de politiek het ideaal van de verzorgingsstaat gekoesterd. Dat hield in dat het publieke domein slechts twee partijen zou kennen: de overheid, die alles regelt, en de individuele burger, die alles ontvangt. De maatschappij is er echter gebaat bij meer spelers in het publieke domein, zoals particuliere initiatieven, de inzet van kerken, actiegroepen, belangengroeperingen enzovoort. Er is vandaag de dag veel meer samenwerking. En Johan Haverkort is één van de mensen die daarbij een belangrijke verbindende rol speelt. Hij werkt vanuit Humanitas samen met het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) en met het Gebiedsteam”. Present onderschrijft deze motivatie.

Namens het bestuur van Humanitas Noordwest-Friesland heeft de heer Haverkort zijn hartelijke dank uitgesproken voor de uitreiking van de bokaal”De uitreiking van de Bruggenbouwerbokaal aan Humanitas Noordwest-Friesland beschouwt Humanitas als een grote eer en een uiting van waardering voor het vele werk van onze vrijwilligers”.

Fot0’s: Klaske Rodenhuis | Dual Fotografie

Meer over de diensten van Humanitas Noordwest Friesland

De Thuisadministratie biedt tijdelijke ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben bij het op orde brengen van hun persoonlijke financiële administratie, bij het invullen van formulieren, bij het doen van belastingaangifte, bij het in balans houden van inkomsten en uitgaven en voor het oplossen van andere financieel-administratieve problemen waarvoor geen anderen ingeschakeld kunnen worden. De vrijwilligers zijn verplicht tot geheimhouding.

HU-Maatjes is een activiteit waarmee bemiddeld wordt bij het zoeken van een maatje voor mensen die eenzaam zijn en/of in een isolement verkeren. Het maatje en de deelnemer (hulpvrager) ondernemen samen af en toe activiteiten die het voor de deelnemer mogelijk maken actiever in het leven te staan en mogelijk zelf de draad weer op te pakken.

Mantelzorgondersteuning is bedoeld voor mensen die zorgen voor hun zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. De mantelzorgondersteuning kan de mantelzorger een dagdeel in de week vervangen, waardoor deze er even tussenuit kan.

De  Sinterklaas Speelgoedactie en de Kindervakantieweken zijn activiteiten bedoeld voor gezinnen waar om financiële, medische of sociale redenen kinderen uit deze gezinnen niet op vakantie kunnen gaan en/of geen cadeautjes met Sinterklaas krijgen.

Efkes Dwaan is de klussendienst van Humanitas. Efkes Dwaan doet éénmalige, kortlopende kleine karweitjes zoals verhelpen van storingen aan de telefoon, tv, computer, het vervangen van een lamp,

het ophangen van een schilderij en andere kleine klusjes.

De Advies- en Informatiewinkel is een wekelijks spreekuur op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in Het Vierkant in Harlingen en in De Skûle in Franeker.  In het Bildts Steunpunt Geld en Zorg in Ons Huis in St. Annaparochie, ook op maandagmiddag, heeft Humanitas eveneens een spreekuur.

De spreekuren zijn vrij toegankelijk en de hulp bestaat uit het invullen van formulieren, het geven van advies, het aanvragen van kwijtschelding van Waterschapslasten, Gemeentelijke heffingen/ be-belastingen en het doen van belastingaangiften. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Met vele vrijwilligers- organisaties wordt samengewerkt zoals Present, IDO, Leger des Heils, Zonnebloem, Rode Kruis, Seun en Steun en de Voedselbank. Tevens wordt intensief samengewerkt met de professionals van de gemeentelijk Gebiedsteams.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een mooi voorbeeld van die samenwerking tussen Present en Humanitas was de ontruiming en verhuizing van een oudere mevrouw naar een appartement. Er was geen netwerk en geen financiële reserve. Humanitas zorgde voor de ontruiming, administratieve afwikkeling, aansluitingen (TV)  en het ophangen van lampjes enz. De Stichting Present ook voor de ontruiming en tevens voor de verhuizing van de inboedel naar het appartement. En alle hulp zonder dat er kosten in rekening zijn gebracht.

Heeft u belangstelling voor een donatie, lidmaatschap of wilt u informatie over het vrijwilliger zijn? Meer informatie over de activiteiten van Humanitas Noordwest-Friesland vindt u op de website:

www.humanitas.nl/afdeling/noordwest-friesland  Mailadres: nw-friesland@humanitas.nl  telefoon: 06-10595106

 

 

 

In de media

Franeker Courant 

 

Bruggenbouwers Noordwest Friesland 

Meer over de vorige bruggenbouwers

Cees Glashouwer

Hein Kuiken