Dienstverlening Present Nederland

 

Stichting Present wordt in Nederland gevormd door een netwerk van lokale stichtingen die statutair met Stichting Present Nederland (SPN) verbonden zijn.

Ondersteuner van zelfstandige lokale stichtingen

Meteen vanaf de start in 2003 in Zwolle bleek de formule succesvol. Omdat er ook uit andere plaatsen belangstelling kwam werd besloten om in te zetten op verbreding van de beweging in Nederland. Hiertoe werd Stichting Present Nederland opgericht. Uitgangspunt was dat SPN geen groot hoofdkantoor met lokale afdelingen moest worden. Doelstelling was dat Present zich zou ontwikkelen tot een netwerk van zelfstandige lokale stichtingen die de formule van Present adopteren met SPN als kleine, ondersteunende organisatie en bewaker van de formule.

Het franchisemodel

Het organisatiemodel kan getypeerd worden als een franchisemodel. Lokale initiatiefnemers richten na screening door SPN (franchisegever) een plaatselijke Stichting Present op. Jaarlijks levert elke lokale stichting als franchisenemer een bijdrage aan SPN. Er hoeft geen instapfee betaald te worden. De overeenkomst wordt verankerd in de statuten en heeft voor de lokale stichting de volgende betekenis:

  • Alleenrecht op gebruik van de (geregistreerde) naam van Stichting Present in het statutair vastgestelde geografische gebied.
  • Adoptie van de formule en werkwijze van Stichting Present;
  • Profiteren van de uitstraling van het merk Present;
  • Bescherming van de formule;
  • Toegang tot het uitgebreide netwerk van lokale collega-stichtingen en SPN;
  • Het met de lokale afdracht mede mogelijk maken van de groei van het landelijke netwerk;
  • Recht op ondersteuning door SPN.
  • Stichting Present Nederland is verantwoordelijk voor:
  • Groei van het landelijk netwerk
  • Ondersteunen van de lokale stichtingen

Present Nederland ondersteunt lokale stichtingen op de volgende terreinen:

1. Advies en ondersteuning
Coaching, klankbord en advies op maat. Aanbieden van de jaarlijkse zelfevaluatie. Regiocoördinator als aanspreekpunt.

 

 

2. Training en toerusting
Introductiecursus voor nieuwe coördinatoren; training gezinnenmethodiek; training fondsenwerving en bedrijvenbenadering; werving Fannoten (donateurs); kerken.

 

 

3. Ontmoeten en delen
Faciliteren en stimuleren van onderling kennisdelen en ontmoeten; regiobijeenkomsten; landelijke Presentdagen; inspiratielabs.

 

 

4. Kenniscentrum
Vraagbaak voor algemene informatie; Present Handboek.

 

 

5. PR & Communicatie
Landelijke PR en ondersteunen stichtingen bij lokale PR; huisstijl; website; brochures; free publicity; social media; etc.

 

 

6. ICT
CRM; projectenregistratie; Fannotenbeheer; websites.

 

 

7. Inkomstenwerving
Relatiebeheer en werven van fondsen en bedrijven; Ontwikkelen en onderhouden van fondswervingsconcepten zoals Fannoten (donateurs).

 

 

8. Representatie en relaties
Onderhouden landelijke contacten en netwerken met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, kerken, politiek en media. Belangenbehartiging.

 

 

9. Bewaking en beheer formule
Toezicht op de werkwijze van de lokale stichtingen.

 

 

10. Innovatie en ontwikkeling
Monitoren van lokale vernieuwende good practices en die toepasbaar maken voor andere stichtingen. Ontwikkelen van nieuwe concepten en werkwijzen.

 

 

De ontwikkelcyclus

Met de ‘ontwikkelcyclus’ is binnen Present een cyclisch proces ingericht van samenwerken en ontwikkelen. De cyclus heeft een beginpunt in juni en juli. Op basis van een zelfevaluatie (een soort scan of doorlichting) die plaatselijk wordt ingevuld gaan regiocoördinatoren in gesprek met iedere plaatselijke stichting. Deze evaluatie levert een aantal ontwikkelpunten die vertaald worden in doelstellingen. Op basis van deze doelstellingen worden per stichting afspraken gemaakt over de ondersteuning in het komende jaar. Dat kan specifiek zijn voor een plaats of het wordt verwerkt in het centrale aanbod. Parallel worden de doelstellingen geïnventariseerd en gegroepeerd om enkele landelijke speerpunten te formuleren en te prioriteren. Deze speerpunten vormen vervolgens de leidraad voor het algemene ondersteuningsaanbod door Present Nederland.