Privacy & disclaimer

Stichting Present Nederland en de lokale Stichting Present Rotterdam (hierna te noemen Present Rotterdam) respecteren de privacy van de deelnemers, hulpontvangers en gebruikers van deze site en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Present Rotterdam gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Present Rotterdam gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van Present Rotterdam met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door Present Rotterdam. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

1. Wie is Present Rotterdam?

Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present Rotterdam. Verbinding leggen, makelaar zijn in sociale betrokkenheid.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor alle bezoekers van de website worden gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5). Als u zich op de website registreert om gebruik te kunnen maken van een van de diensten die Present Rotterdam aanbiedt, kunnen daarnaast de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, roepnaam, functie, functiesoort, organisatie, organisatiesoort, straatnaam, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum en e-mailadres.  Deze gegevens worden, samen met uw IP-adres, verwerkt.

3. Met welk doel verwerkt Present Rotterdam gegevens?

Present Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met u te onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief.

4. Aan wie verstrekt Present Rotterdam gegevens?

Present Rotterdam zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, anders dan voor de werkzaamheden noodzakelijk is. De verstrekte gegevens zijn dan zo summier mogelijk.
En tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

5. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat Present Rotterdam zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt Present Rotterdam uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Present Rotterdam haar website en diensten afstemmen op uw wensen. Om het recht van privacy van haar gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Present Rotterdam?

De website kan links bevatten naar websites van derden. Present Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Hoe beschermt Present Rotterdam uw persoonsgegevens?

Present Rotterdam draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Present Rotterdam bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

8. Gedragscode

Present Rotterdam hanteert een gedragscode voor hun vrijwilligers. Klik hier op deze te lezen. De vertrouwenspersoon van Present Rotterdam is Niels de Jong. Hij is bereikbaar indien nodig via niels@noorderlichtrotterdam.nl  of telefoonnummer 0645540371.

9. Aannamebeleid individuele vrijwilliger

Hier kan je het aanname beleid vinden van Present Rotterdam voor een individuele vrijwilliger.

10. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien Present Rotterdam mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

11. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Present Rotterdam dan kunt u dit kenbaar maken met behulp van het volgende telefoonnummer: 06 – 15 87 26 14 of e-mailadres: info@presentrotterdam.nl.

12. Toepasselijk recht

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zwolle.

13. Disclaimer

De informatie op deze website wordt door Present Rotterdam met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Present Rotterdam behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder informatie vooraf door te voeren.

Hoewel stichting Present Rotterdam alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Present Rotterdam niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Present Rotterdam stimuleert op haar website discussie, reacties etc. Present Rotterdam behoudt zich echter het recht berichten te verwijderen die geen relatie hebben met het onderwerp of opmerkingen die voor iemand beledigend kunnen zijn. Reacties van derden verwoorden niet per se de mening van Present Rotterdam