Gedragscode Present Smallingerland

Bij Present Smallingerland geloven we dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving, maar dat de kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen voor veel mensen (te) groot is. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present Smallingerland wil die schakel zijn. Wij doen dit vanuit onze kernwaarden: dienstbaarheid, gelijkwaardigheid, saamhorigheid en enthousiasme.

Mét, voor en door mensen typeert het werk dat we doen. We vinden het belangrijk dat iedere medewerker en vrijwilliger binnen Present Smallingerland zich veilig voelt en met respect behandeld wordt. Dit ongeacht ras, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere onderscheidende factoren.


Wat Present Smallingerland belangrijk vindt bij de ontmoetingen die georganiseerd worden
Present Smallingerland helpt mensen om te zien naar elkaar. Het is vaak makkelijker om te geven dan te ontvangen luidt het gezegde. Hulp ontvangen kan mensen (vaak onbedoeld) in een afhankelijke en minderwaardige positie plaatsen. Daarom zijn behalve ‘omzien naar elkaar’ ook gelijkwaardigheid, respect en wederkerigheid de kernwaarden waarop Present Smallingerland haar handelen baseert. Zorgvuldig omgaan met de integriteit en privacy van de ander, met zijn (persoons)gegevens en bezittingen hoort hier vanzelfsprekend bij.

Voordat je via Present Smallingerland aan de slag gaat, gaan we hierover graag met je in gesprek om voor te lichten en toe te rusten.Present Smallingerland houdt zich aan de richtlijnen van de AVG. Daarnaast zijn onderstaande aanvullende regels – in lijn met de omgangsregels – van belang voor de vrijwilligers die via Present Smallingerland aan het werk gaan.


1 De gedragsregels voor vrijwilligers
– Je respecteert de privacy van een hulpontvanger, je verstrekt geen informatie over deze hulpontvanger buiten de werkomgeving van Present Smallingerland.
– Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van degene voor wie jij vrijwilliger bent en met wie jij in een project samenwerkt.
– Je zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de ander zich veilig en gerespecteerd voelt.
– Je onderneemt geen acties die niet vooraf zijn afgesproken. De hulpverlener kan indien nodig via het aanmeldformulier of de coördinator van Present Smallingerland een afspraak maken om het project af te maken.
– Je respecteert het huis en de eigendommen van de hulpontvanger.
– Je dringt niet verder door in het privéleven van de hulpontvanger, dan nodig is voor de aard van het contact dat jullie aangaan.
– Je neemt geen (im)materiële vergoeding aan van de hulpontvanger, die niet in de rede is.
– Je hebt de plicht de minderjarigen met wie je in contact gebracht bent naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In die gevallen waar deze gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen jouw verantwoordelijkheid in de geest van deze gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de coördinator dan wel de contactpersoon van het bestuur van Present Smallingerland voor overleg.


2 Omschrijving ongewenst, grensoverschrijdend gedrag
Ongewenst gedrag is ieder gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

Seksuele intimidatie: een vorm van ongewenst gedrag op seksueel gebied, zoals seksistische opmerkingen, hinderlijk gedrag of het ongewenst betasten van iemand, waarbij de grenzen in de omgangsvormen worden overschreden.
Discriminatie: iedere uiting waarbij sprake is van het ongelijk behandelen of achterstellen van mensen, met betrekking tot o.a. godsdienst, geslacht, afkomst, ras, levensovertuiging, politieke gezindheid of seksuele geaardheid.
Agressie en geweld: voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.
Pesten en kleineren: het toebrengen van fysiek, verbaal of psychologische schade. Dit komt o.a. voor in de vorm van sociaal isoleren (iemand negeren of buitensluiten), het werk onmogelijk maken (informatie achterhouden, bestanden wissen, e.d.), bespotten en roddelen.


3 Hoe te handelen bij ongewenst, grensoverschrijdend gedrag
Wij keuren elke vorm van ongewenst gedrag af en tolereren dit gedrag niet. Krijg je onverhoopt te maken met ongewenst gedrag, dan geldt in het geval
dat iemand tijdens een project/activiteit betrokken is:
Neem contact op met de groepenbegeleider van Present Smallingerland. Bespreek de situatie en zoek samen naar oplossingen. Hoor en wederhoor van de betrokken partijen kan hierbij horen.
dat een vaste vrijwilliger van Present Smallingerland betrokken is:
Neem contact op met de coördinator van Present Smallingerland. Bespreek de situatie en zoek samen naar oplossingen. Hoor en wederhoor van de betrokken partijen kan hierbij horen. Indien nodig overlegt de coördinator met het bestuur van Present Smallingerland.
dat een coördinator van Present Smallingerland betrokken is:
Neem contact op met de contactpersoon van het bestuur van Present Smallingerland. Bespreek de situatie en zoek samen naar oplossingen. Hoor en wederhoor van de betrokken partijen kan hierbij horen.

Indien je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ben je verplicht hiervan melding te maken.

Indien nodig kan er in overleg met het bestuur van Present Smallingerland een onderzoek worden ingesteld waarbij zo nodig een externe partij voor wordt ingeschakeld. Indien na hoor en wederhoor sprake blijkt te zijn van grensoverschrijdend gedrag, betekent dit dat het werk via Stichting Present Smallingerland stopt.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan Present Smallingerland oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.


4 Veiligheid voor vrijwilligers
Als vrijwilliger kun je zelf in situaties terechtkomen waarin sprake is van agressie / intimidatie (ook met betrekking tot financiële issues) en ander grensoverschrijdend gedrag door de hulpontvanger. In de voorbereiding van projecten probeert Present Smallingerland risico’s zo goed mogelijk in te schatten om situaties met grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Kom je als vrijwilliger toch in een situatie terecht waarin sprake is van grensoverschrijdend gedrag, neem dan altijd direct contact op met de groepenbegeleider van Present Smallingerland. Hij/zij zal de coördinator van de situatie op de hoogte brengen. Deze zal contact met jou opnemen om de situatie te bespreken en te bekijken welke vervolgstappen nodig zijn.

Wanneer er sprake is van één-op-ééncontact binnen een project, is altijd de hulpverlener aanwezig bij de uitvoering van het project.