Profielschets bestuur

Stichting Present Utrecht is een jonge en ondernemende organisatie die bestaande groepen helpt om zich in te zetten voor een maatschappelijk project. Present Utrecht is in 2005 ontstaan op initiatief van enkele kerken en organiseert momenteel zo’n 300 projecten per jaar waarin groepen mensen op vrijwillige basis aan de slag gaan voor mensen die hulp nodig hebben. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financien, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming en het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk met andere bestuurders in kerken, overheid en maatschappelijke organisaties en bestuurlijke contacten met Stichting Present Nederland. In de praktijk is het operationeel team verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid; dit team doet dit samen met vrijwilligers. De organisatie wordt aangestuurd door de algemeen coordinator, die tevens de bestuursvergaderingen bijwoont. Het bestuur stelt het (meerjarige) beleid en de begroting vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij, en fungeert als klankbord voor de algemeen coordinator.

Alle bestuursleden hebben de volgende kenmerken:

 • maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht, die de missie en motivatie van Present in zijn/haar hart sluiten
 • vinden het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en langs die weg Stichting Present verder te brengen in Utrecht
 • hebben ervaring / affiniteit met bestuurswerk
 • hebben een netwerk binnen kerken, overheid en/ of maatschappelijke organisaties
 • Present is ontstaan vanuit de kerken in Utrecht en heeft een christelijke levensovertuiging. Bestuursleden delen die levensvisie

De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand. Het bureau vervult de uitvoering van de werkzaamheden. Het bestuur bewaakt de grote lijnen van het beleid en is “sparring partner” van de directeur.

De taken, verantwoordelijkheden van en functies in het bestuur zijn beschreven in de statuten en Huishoudelijk Reglement. De leden van het bestuur hebben de bereidheid en gelegenheid om voldoende tijd te besteden in het belang van de stichting.

Het bestuur als geheel streeft ernaar dat er kennis aanwezig is op de volgende terreinen: financieel-economisch, governance, organisatie en dienstverlening, communicatie, inhoudelijke kennis, kerkelijk, christelijke en sociale ontwikkelingen zowel in Utrecht als nationaal.

Voorzitter
Naast de algemene competenties wordt van de voorzitter verwacht dat zij/hij:

 • een initiatiefrijke en inspirerende persoonlijkheid is
 • sterk inzicht heeft in bestuurlijke en strategische processen
 • in staat is om een vergadering vorm te geven en adequaat te leiden
 • beschikt over goede discussie- en communicatieve vaardigheden
 • in staat is de stichting aansprekend uit te dragen

Secretaris

Naast de algemene competenties wordt van de secretaris verwacht dat zij/hij:

 • zorgvuldig verslag kan leggen van vergaderingen

Penningmeester
Naast de algemene competenties wordt van de penningmeester verwacht dat zij/hij:

 • sterk inzicht heeft in financiele processen
 • jaarlijks de jaarrekening en begroting opstelt

Algemene leden

 • De algemene leden voldoen aan de algemene competenties

versie Zomer 2012