Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Present Walcheren

Als je geld doneert aan Stichting Present Walcheren dan gelden de volgende algemene voorwaarden.

Je doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Present Walcheren, statutair gevestigd te , kantoorhoudende te aan {straat, postcode woonplaats}, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder {nummer}, hierna verder te noemen: Stichting Present Walcheren.

Stichting Present Walcheren is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.

2. Donatie: een door de gevende partij aan Stichting Present Walcheren geschonken geldbedrag.

3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Stichting Present Walcheren.

4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Stichting Present Walcheren, een donatie doet aan Stichting Present Walcheren

5. Statuten: De stichting heeft ten doel een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden;

6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Stichting Present Walcheren aan Stichting Present Walcheren.

7. Ontvangende partij: de rechtspersoon Stichting Present Walcheren die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.

8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.


Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Present Walcheren

2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.

3. Stichting Present Walcheren behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.


Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Stichting Present Walcheren

1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Present Walcheren.

2. Stichting Present Walcheren is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.

3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Present Walcheren nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Present Walcheren is bijgeschreven.

4. Aansprakelijkheid: Stichting Present Walcheren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting Present Walcheren voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stichting Present Walcheren.


Artikel 4. Rechten gevende partij

1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@presentWalcheren.nl.


Artikel 5. Plichten Stichting Present Walcheren

1. Stichting Prese Artikel 5. Plichten Stichting Present Walcheren  nt verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.

2. Stichting Present Walcheren neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Present Walcheren aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

3. Alle personen die namens Stichting Present Walcheren bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. Zie verder artikel 7.


Artikel 6. Plichten gevende partij

1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;

3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.


Artikel 7. Privacy en verwerking persoonsgegevens

Stichting Present Walcheren verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Present Walcheren verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring op de website van Stichting Present Nederland is te lezen hoe dit voor alle stichtingen Present in Nederland is geregeld. 

Contact

Benieuwd wat vrijwilligers via Present Walcheren voor jouw cliënt kunnen betekenen?
Neem gerust contact met ons op.