Gedragscode

Present Zoetermeer organiseert ontmoetingen tussen mensen in praktische en sociale projecten en trajecten . In onze gedragscode beschrijven we wat Present Zoetermeer belangrijk vindt in de contacten tussen mensen, in het bijzonder in de omgang met mensen die kwetsbaar zijn. Daarmee willen we bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor alle betrokkenen en het voorkomen van ongewenst gedrag.

Aan alle vaste medewerkers en vrijwilligers die verbonden zijn aan Present Zoetermeer (als coördinator, groepenbegeleider of flexvrijwilliger), vragen wij de gedragscode, die is opgenomen in het vrijwilligerscontract, te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Wat Present belangrijk vindt in de ontmoeting tussen mensen:

Present Zoetermeer helpt vrijwilligers bij het vinden van een plek waar hun hulp echt nodig is. Dat mensen elkaar helpen is prachtig en waardevol. Tegelijk is helpen ook risicovol omdat het de mensen die hulp ontvangen (vaak onbedoeld) in een afhankelijke en minderwaardige positie kan plaatsen. Daarom zijn behalve ‘omzien naar elkaar’ ook gelijkwaardigheid, respect en wederkerigheid de waarden die belangrijk zijn voor Present Zoetermeer. Zorgvuldig omgaan met de integriteit van de ander en met de gegevens, spullen en privacy van degenen die we helpen, hoort hier vanzelfsprekend bij.

Present Zoetermeer gaat daarom altijd eerst een gesprek aan met jou als vrijwilliger om je over deze dingen voor te lichten en je toe te rusten. Wanneer nodig vragen we je een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

Present Zoetermeer houdt zich aan de AVG Richtlijnen

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:

 1. Je zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de ander zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. Je respecteert het huis van de bewoner alsmede zijn/haar bezittingen. Overleg met de bewoner tijdens de voorbereiding wat er moet gebeuren en hou je aan de gemaakte afspraken.
 3. Je geeft de ontvanger (waar mogelijk) de regie. ‘Wat kunnen we voor je doen?’
 4. Je dringt niet verder door in het privéleven van de ander dan nodig is voor de aard van het contact dat jullie aangaan.
 5. Mochten er zich situaties voordoen als uitstapjes, waarin je met de ander terecht komt in ruimtes als bv. kleedkamers dan ben je extra bewust dat je de ander terughoudend en met respect benadert.
 6. Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de ander. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen jou en degene die je ontmoet zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als grensoverschrijdend gedrag.
 7. Je raakt de ander niet op zodanige wijze aan dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 8. Je hebt de plicht de minderjarigen waarmee je in contact gebracht bent naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door alle betrokkenen wordt nageleefd.
 9. Indien je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ben je verplicht hiervan melding te maken bij de contactpersoon van Present.
 10. Je krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen jouw verantwoordelijkheid in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de contactpersoon van Present.

Omschrijving grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij:

 • Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.);
 • Elke vorm van discriminatie op grond van geloof, huidskleur, afkomst, geslacht, leeftijd (zoals bedoeld in artikel 1 van de Grondwet)
 • Andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, zijn in principe strafbaar worden afgekeurd. Wanneer hier sprake van lijkt te zijn, wordt dit beoordeeld door vertrouwenscontactpersonen mevrouw G. Griffioen en mevrouw W. v.d. Burg, persoonlijk te bereiken via vertrouwenspersoon@presentzoetermeer.nl. Zij zullen dit gedrag onderzoeken en indien na hoor en wederhoor grensoverschrijdend gedrag bewezen wordt geacht, zal de vrijwilliger door Present uitgesloten worden van ontmoetingen met mensen in kwetsbare posities.

Gedragingen waarvan de organisatie oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.