Werkwijze, privacy en gedragscode vrijwilligers Present Zwolle

Present Zwolle organiseert ontmoetingen in Projecten en Trajecten tussen mensen. In deze gedragscode beschrijven we wat Present Zwolle belangrijk vindt in de contacten tussen mensen, in het bijzonder in de omgang met mensen die hulp nodig hebben en die kwetsbaar zijn. Daarmee willen we bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor alle betrokkenen en het voorkomen van ongewenst gedrag.

Aan alle vrijwilligers die de organisatie van Present Zwolle willen helpen ondersteunen (als Groepenbegeleider, als Wegwijsmaatje of als vrijwilliger in extra kwetsbare Trajecten), vragen wij je deze gedragscode, die is opgenomen in het vrijwilligerscontract, te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Wat Present Zwolle belangrijk vindt in de ontmoeting tussen mensen

Present helpt vrijwilligers helpen waar het echt nodig is. Dat mensen elkaar helpen is prachtig en waardevol. Tegelijk is helpen ook breekbaar omdat het mensen (vaak onbedoeld) in een afhankelijke en minderwaardige positie kan plaatsen. Daarom zijn behalve ‘omzien naar elkaar’ ook gelijkwaardigheid, respect en wederkerigheid de waarden waarop Present Zwolle haar handelen baseert. Zorgvuldig omgaan de integriteit van de ander en met de gegevens, spullen en privacy van degenen die we helpen, hoort hier vanzelfsprekend bij.

Present Zwolle gaat daarom in alle gevallen eerst een gesprek aan met jou als vrijwilliger om je over deze dingen voor te lichten en je toe te rusten. Wanneer nodig vragen we je een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

Present Zwolle houdt zich aan de richtlijnen van de AVG.

De gedragsregels voor vrijwilligers en vrijwillige medewerkers
 • Je respecteert het huis van de bewoner en diens eigendommen.
 • Je respecteert de privacy van een bewoner, je verstrekt geen informatie over deze bewoner buiten Present.
 • Je overlegt altijd eerst met Present of met de hulpverlener over (nieuwe) acties die je onderneemt bij/richting een bewoner die niet vooraf zijn afgesproken.
 • Je zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de ander zich veilig en gerespecteerd voelt.
 • Je dringt niet verder door in het privéleven van de ander dan nodig is voor de aard van het contact dat jullie aangaan.
 • Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de ander. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen jou en degene die je ontmoet zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als grensoverschrijdend gedrag.
 • Je raakt de ander niet op zodanige wijze aan dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 • Je hebt de plicht de minderjarigen waarmee je in contact gebracht bent naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door alle betrokkenen wordt nageleefd.
 • Indien je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ben je verplicht hiervan melding te maken bij de contactpersoon van Present.
 • Je krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen van de bewoner die niet in de rede zijn.
 • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen jouw verantwoordelijkheid in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de contactpersoon van Present.

Omschrijving grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, worden afgekeurd. Wanneer hier sprake van lijkt te zijn, wordt dit beoordeeld door vertrouwenscontactpersoon mevrouw D. van Gijssel-van der Vegt, persoonlijk te bereiken via mail. Zij zal dit gedrag onderzoeken en indien na hoor en wederhoor grensoverschrijdend gedrag bewezen wordt geacht, zal de vrijwilliger door Present uitgesloten worden van ontmoetingen met mensen in kwetsbare posities.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan de organisatie oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.