Werkwijze, privacy en gedragscode (vrijwilligers) Present Zwolle

Present Zwolle organiseert ontmoetingen in Projecten en Trajecten tussen mensen. In deze gedragscode beschrijven we wat Present Zwolle belangrijk vindt in deze contacten, in het bijzonder in de omgang met mensen die hulp nodig hebben en die kwetsbaar zijn. Daarmee willen we bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor alle betrokkenen en het voorkómen van ongewenst gedrag.

Alle vrijwilligers die de organisatie van Present Zwolle willen helpen ondersteunen, dus als vrijwilliger in Projecten en Trajecten, als vrijwilliger voor Statushouders en als Groepenbegeleider, worden gewezen op onderstaande gedragscode en zij dienen conform deze gedragscode te handelen (vanaf 1 februari 2022 wordt deze gedragscode bovendien opgenomen in de vrijwilligerscontracten). Van vrijwilligers die zich inzetten rondom statushouders vragen we bovendien een (gratis via Present) VOG.

Wat Present Zwolle belangrijk vindt in de ontmoeting tussen mensen

Present helpt vrijwilligers helpen waar het echt nodig is. Dat mensen elkaar helpen is prachtig en waardevol. Tegelijk is helpen ook breekbaar omdat het mensen (vaak onbedoeld) in een afhankelijke en minderwaardige positie kan plaatsen. Daarom zijn behalve ‘omzien naar elkaar’ ook gelijkwaardigheid, respect en wederkerigheid de waarden waarop Present Zwolle haar handelen baseert. Zorgvuldig omgaan met de integriteit van de ander en met de gegevens, spullen en privacy van degenen die we helpen, hoort hier vanzelfsprekend bij.

Present Zwolle gaat daarom in alle gevallen eerst een gesprek aan met jou als vrijwilliger om je over deze dingen voor te lichten en je toe te rusten. Wanneer nodig vragen we je dus een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

Present Zwolle houdt zich aan de richtlijnen van de AVG.

De gedragsregels voor vrijwilligers en (vrijwillige) medewerkers
 • Je respecteert het huis van de bewoner en diens eigendommen.
 • Je respecteert de privacy van een bewoner, je verstrekt geen informatie over deze bewoner buiten Present.
 • Je overlegt altijd eerst met Present of met de hulpverlener over (nieuwe) acties die je onderneemt bij/richting een bewoner die niet vooraf zijn afgesproken.
 • Je zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de ander zich veilig en gerespecteerd voelt.
 • Je dringt niet verder door in het privéleven van degene voor wie je vrijwilliger bent, dan nodig is voor de aard van het contact dat jullie aangaan.
 • Je krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen van de bewoner die niet in de rede zijn.
 • Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van degene voor wie jij vrijwilliger bent. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen jou en degene die je ontmoet, zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als grensoverschrijdend gedrag.
 • Je raakt degene voor wie jij vrijwilliger bent niet op zodanige wijze aan dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 • Het aangaan van een liefdesrelatie met degene voor wie jij vrijwilliger bent, ook als dit gewenst en wederzijds is, betekent dat het vrijwilliger zijn bij Present, helaas stopt. Ook zou je verliefde gevoelens kunnen krijgen voor degene voor wie jij vrijwilliger bent. Wanneer deze situaties spelen, ben je verplicht contact op te nemen met je contactpersoon van Present.
 • Je hebt de plicht de minderjarigen waarmee je in contact gebracht bent naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Indien je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ben je verplicht hiervan melding te maken bij jouw contactpersoon bij Present.

In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen jouw verantwoordelijkheid in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met jouw contactpersoon bij Present voor overleg.

Heb je als deelnemer / hulpontvanger te maken met een situatie zoals hierboven beschreven, neem dan contact op met je hulpverlener. Deze neemt contact op met Present, waarna we samen kijken hoe we dit op gaan pakken, conform deze gedragscode.

Omschrijving grensoverschrijdend gedrag, procedure en sanctiebeleid
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (zoals vrijwilliger-hulpontvanger); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Indien wenselijk, kunnen de vertrouwenscontactpersonen van Present worden ingeschakeld. Dit zijn Harry van Wieren en Sietske Sportel, regiocoördinatoren van Stichting Present Nederland, persoonlijk te bereiken via mail. Zij zijn ook rechtstreeks te benaderen met vragen of klachten. Zij zullen je begeleiden bij het vinden van een oplossing.

Indien nodig komt er in overleg met het bestuur van Present Zwolle, een onderzoek. Wanneer gelet op eventuele bijzonderheden/kwetsbaarheden van de situatie, dat wenselijk is, schakelt Present Zwolle een nader aan te wijzen, onafhankelijke deskundige in.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, worden afgekeurd. Indien na hoor en wederhoor grensoverschrijdend gedrag bewezen wordt geacht, kan de vrijwilliger door Present uitgesloten worden van ontmoetingen met mensen in kwetsbare posities. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan Present of de onafhankelijke deskundige oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Veiligheid voor vrijwilligers en (vrijwillige) medewerkers

Het kan ook andersom. Als (vrijwillige) medewerker en als vrijwilliger kom je soms in situaties terecht waarin sprake kan zijn van agressie / intimidatie (ook met betrekking tot financiële issues) en grensoverschrijdend gedrag, etc. door de hulpontvangers. Daarom schatten we, als professionele medewerkers van Present, aan de voorkant, samen met de hulpverlener, op basis van onze expertise en ervaring heel goed in wat de risico’s (kunnen) zijn en treffen we maatregelen aan de voorkant om problemen te voorkomen. Dit is maatwerk en doen we in nauw contact met alle betrokkenen.

Kom je als vrijwilliger onverhoopt toch in een situatie terecht waarin dit speelt, neem dan altijd contact op met je contactpersoon van Present, dan kijken we samen wat we kunnen doen.

In principe koppelen we geen man alleen aan een vrouw, of een vrouw alleen aan een man. Er zijn situaties denkbaar waarin dit anders is, maar dit gaat dan altijd in goed overleg met alle betrokkenen en ook met de hulpverlener wordt dit overlegd. Ook vragen we van de hulpverlener, wanneer nodig, aanwezig te zijn in situaties waarin we inschatten dat dit wenselijk is.