Werkgebied van Stichting Present Noordwest Friesland

Harlingen : De gemeente Harlingen omvat naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Midlum en Wijnaldum, en de buurtschappen De Blijnse, Foarryp, Kiesterzijl (deels), Koningsbuurt, Roptazijl (deels) en Saltryp.

Waadhoeke:

Achlum: Baaium: Berltsum: Bitgum: Bitgummole: Blessum:Boer: Boksum:Deinum: Dongjum: Dronryp: Firdgum: Franeker: Herbaijum: Hitzum: Ingelum: Klooster Lidlum: Marsum: Menaam: Minnertsga: Nij Altoenae: Oosterbierum: Oudebildtzijl: Peins:Pietersbierum: Ried: Schalsum: Sexbierum: Skingen: Slappeterp: Spannum: St.-Annaparochie: St.-Jacobiparochie: Tzum: Tzummarum: Vrouwenparochie: Westhoek: Wier: Winsum: Wjelsryp: Zweins: