Gedragscode

Gedrag en integriteit bij Present SWF

Bij Stichting Present geloven we dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving, maar de kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.  
Mét, voor en door mensen typeert het werk dat we doen. We vinden het belangrijk dat iedere medewerker en vrijwilliger binnen Present zich veilig voelt en met respect behandeld wordt. Dit ongeacht ras, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere onderscheidende factoren.  Als lokale stichting werken we met kwetsbare mensen en willen we elke vorm van grensoverschrijdend gedrag voorkomen, richting zowel vrijwilligers als voor wie we in actie komen. 

Wat Stichting Present belangrijk vindt bij de ontmoetingen die we organiseren  
Present helpt mensen om te zien naar elkaar. Het is vaak makkelijker om te geven dan te ontvangen luidt het gezegde. Hulp ontvangen kan mensen (vaak onbedoeld) in een afhankelijke en minderwaardige positie plaatsen. Daarom zijn behalve ‘omzien naar elkaar’ ook gelijkwaardigheid, respect en wederkerigheid de kernwaarden waarop Present haar handelen baseert. Zorgvuldig omgaan met de integriteit van de ander en met de gegevens, spullen en privacy van degenen die we helpen, hoort hier vanzelfsprekend bij. Datzelfde geldt voor jou als vrijwilliger. Ook jouw grenzen moeten in de ontmoeting worden gerespecteerd.   

Voordat je via Stichting Present aan de slag gaat, gaan we hierover graag met je in gesprek om je voor te lichten en toe te rusten. Stichting Present houdt zich aan de richtlijnen van de AVG.

De gedragsregels voor vrijwilligers:  

 • Je accepteert de hulpontvanger (bewoner) zoals hij of zij is. Als de mensen reageren, anders praten, er anders uitzien, anders ruiken, etc. dan verwacht, bedenk dan dat niet alles is wat het lijkt en dat je er bent om te geven zonder voorwaarden.   
 • Je respecteert de privacy van een bewoner, je verstrekt geen informatie over deze bewoner buiten Present. Dit geldt ook voor social media zoals  Twitter, Facebook e.a.. Hier mag geen persoonlijke info over projecten terecht komen.  
 • Natuurlijk mag je best iets delen over dat jullie een project hebben gedaan, als je dat wilt, sluit dat dan eerst even kort met Present, zodat we kunnen overleggen hoe je dit het beste kunt doen.  
 • Je respecteert het huis van de bewoner en diens eigendommen.  
 • Foto’s worden in principe alleen door een Presentmedewerker gemaakt, tenzij anders afgesproken.
 • Je overlegt altijd eerst met stichting Present of met de hulpverlener over (nieuwe) acties die je onderneemt bij/richting een bewoner die niet vooraf zijn afgesproken.  
 • Je zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de ander zich veilig en gerespecteerd voelt.  
 • Je dringt niet verder door in het privéleven van degene voor wie je vrijwilliger bent, dan nodig is voor de aard van het contact dat jullie aangaan.  
 • Je krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen van de bewoner die niet in de rede zijn.  
 • Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van degene voor wie jij vrijwilliger bent. 
 • Het aangaan van een liefdesrelatie met degene voor wie jij vrijwilliger bent, ook als dit gewenst en wederzijds is, betekent dat het vrijwilliger zijn bij Present, helaas stopt. Ook zou je verliefde gevoelens kunnen krijgen voor degene voor wie jij vrijwilliger bent. Wanneer deze situaties spelen, ben je verplicht contact op te nemen met je contactpersoon van Present.  
 • Je hebt de plicht de minderjarigen waarmee je in contact gebracht bent naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag.  
 • In die gevallen waar deze gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen jouw verantwoordelijkheid in de geest van deze gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met jouw contactpersoon bij Present voor overleg.

Als je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van  grensoverschrijdend gedrag, ben je verplicht hiervan melding te maken bij jouw contactpersoon bij Present.  

De regels voor ontvangers:  
De hulpontvangers ondertekenen een contract waarin meegegeven wordt waar de vrijwilligers zich aan moeten houden. Daarnaast gelden daarin ook voor de hulpontvanger de volgende regels: 

 • De groepen die zich via Present inzetten zijn vrijwilligers, dus geen vakmensen.   
 • De vrijwilligers gaan voorzichtig met uw spullen om en zijn daarom niet verantwoordelijk als er per ongeluk iets kapotgaat (met name van toepassing tijdens een verhuizing.)  
 • Present heeft een christelijke identiteit. De mensen die u komen helpen hebben dat veelal ook. We vragen u dit te respecteren.
 • De vrijwilligers volgen onze code voor gedrag en integriteit. Deze is te vinden en na te lezen op onze website.  

Omschrijving ongewenst, grensoverschrijdend gedrag  
Ongewenst gedrag is ieder onderling gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren:  

Seksuele intimidatie: een vorm van ongewenst gedrag op seksueel gebied, zoals seksistische opmerkingen, hinderlijk gedrag of het ongewenst betasten van iemand, waarbij de grenzen in de omgangsvormen worden overschreden.  
Discriminatie: iedere uiting waarbij sprake is van het ongelijk behandelen of achterstellen van mensen, met betrekking tot o.a. godsdienst, geslacht, afkomst, ras, levensovertuiging, politieke gezindheid of seksuele geaardheid;  
Agressie en geweld: voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.  
Pesten en kleineren: het toebrengen van fysiek, verbaal of psychologische schade. Dit komt o.a. voor in de vorm van sociaal isoleren (iemand negeren of buitensluiten), het werk onmogelijk maken (informatie achterhouden, bestanden wissen, e.d.), bespotten en roddelen.  

Hoe te handelen bij ongewenst, grensoverschrijdend gedrag  
Wij keuren elke vorm van ongewenst gedrag af. Ongewenst gedrag wordt derhalve onder geen enkele omstandigheid getolereerd. Krijg je onverhoopt te maken met ongewenst gedrag dan geldt in de volgende situaties:  

Met iemand tijdens een project/activiteit  
Neem contact op met je contactpersoon van Present. Bespreek de situatie en zoek samen naar oplossingen. Hoor en wederhoor van de betrokken partijen kan hierbij horen.  

Met iemand van Present zelf  
Neem contact op met de algemeen coördinator/directeur van Present. Bespreek de situatie en zoek samen naar oplossingen. Hoor en wederhoor van de betrokken partijen kan hierbij horen. Indien nodig overlegt de algemeen coördinator/directeur met het bestuur van Present.  Indien nodig kan er in overleg met het bestuur van de stichting een onderzoek worden ingesteld waar zo nodig een externe partij voor wordt ingeschakeld. Wanneer gelet op eventuele bijzonderheden/ kwetsbaarheden van de situatie, dat wenselijk is, schakelt Present een nader aan te wijzen, onafhankelijke, externe deskundige in.  Indien na hoor en wederhoor sprake blijkt te zijn van grensoverschrijdend gedrag betekent dit dat het werk via stichting Present stopt. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan Present oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.  

Veiligheid voor vrijwilligers  
Als vrijwilliger kun je soms zelf in situaties terechtkomen waarin sprake kan zijn van agressie / intimidatie (ook met betrekking tot financiële issues) en grensoverschrijdend gedrag, etc. door de hulpontvangers. In de voorbereiding van onze projecten proberen we risico’s zo goed mogelijk in te schatten zodat situaties waarin grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Indien nodig treffen we maatregelen aan de voorkant. Dit alles is maatwerk en doen we in nauw contact met alle betrokkenen.  Kom je als vrijwilliger onverhoopt toch in een situatie terecht waarin dit speelt, neem dan altijd direct contact op met je contactpersoon van Present.  Wanneer er sprake is van één op één contact binnen een project, koppelen we in principe mensen van hetzelfde geslacht aan elkaar. Wanneer we hier van afwijken gaat dit altijd in overleg met alle betrokkenen.  

Veiligheid voor deelnemers / hulpontvangers  
Heb je als deelnemer / hulpontvanger te maken met een situatie zoals hierboven beschreven, neem dan contact op met je hulpverlener.  Deze zal contact opnemen  met Present, waarna we samen kijken hoe we dit oppakken, conform deze gedragscode.