Gedragscode

Bij Stichting Present Almelo geloven we dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving, maar de kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Mét, voor en door mensen typeert het werk dat we doen. We vinden het belangrijk dat iedere medewerker en vrijwilliger binnen Present zich veilig voelt en met respect behandeld wordt. Dit ongeacht ras, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere onderscheidende factoren.

We hanteren omgangsregels die uitgaan van integriteit, respect, begrip, collegialiteit en open communicatie.
Deze regels zijn:

 • Rekening houden met elkaar;
 • Je eerlijk en respectvol naar eenieder gedragen;
 • Een ander behandelen zoals jij zelf ook behandeld zou willen worden;
 • Je houden aan afspraken;
 • Naar elkaar luisteren;
 • Met elkaar en niet over elkaar praten;
 • Kennis en informatie delen.

Stichting Present houdt zich aan de richtlijnen van de AVG. Daarnaast zijn onderstaande aanvullende regels – in lijn met de omgangsregels – van belang voor medewerkers van het Operationeel team:

Gedragsregels voor vrijwilligers

 • Je respecteert de privacy van collega’s, de vrijwilligers en mensen die Present helpt, je verstrekt geen informatie over hen buiten Present.
 • Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van je collega’s, de vrijwilligers en de mensen die Present helpt.
 • Het aangaan van een liefdesrelatie met de mensen die Present helpt, ook als dit gewenst en wederzijds is, heeft gevolgen voor het werken bij Present. Wanneer dit soort gevoelens spelen, neem contact op met je leidinggevende bij Present om dit te bespreken.
 • Je respecteert het huis van de mensen die Present helpt en diens eigendommen.
 • Je dringt niet verder door in het privéleven van de mensen die Present helpt, dan nodig is voor de aard van het contact dat jullie aangaan.
 • Je krijgt of geeft geen (im)materiëIe vergoedingen van de mensen die Present helpt die niet in de rede zijn.
 • In die gevallen waar deze gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaar- heid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen jouw verantwoordelijkheid in de geest van deze gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met jouw leidinggevende bij Present voor overleg.

Wat is ongewenst, grensoverschrijdend gedrag

Ongewenst gedrag is ieder onderling gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren:

 • Seksuele intimidatie: een vorm van ongewenst gedrag op seksueel gebied, zoals seksistische opmerkingen, hinderlijk gedrag of het ongewenst betasten van iemand, waarbij de grenzen in de omgangsvormen worden overschreden.
 • Discriminatie: iedere uiting waarbij sprake is van het ongelijk behandelen of achterstellen van mensen, met betrekking tot o.a. godsdienst, geslacht, afkomst, ras, levensovertuiging, politieke gezindheid of seksuele geaardheid;
 • Agressie en qeweld: voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.
 • Pesten en kleineren: het toebrengen van fysiek, verbaal of psychologische schade. Dit komt o.a. voor in de vorm van sociaal isoleren (iemand negeren of buitensluiten), het werk onmogelijk maken (informatie achterhouden, bestanden wissen, e.d.), bespotten en roddelen.

Hoe te handelen bij ongewenst gedrag

Wij keuren elke vorm van ongewenst gedrag af. Ongewenst gedrag wordt derhalve onder geen enkele omstandigheid getolereerd. Krijg je onverhoopt te maken met ongewenst gedrag dan geldt in de volgende situaties:

 • Met iemand tijdens een project/activiteit

Neem contact op met de algemeen coördinator van Present. Bespreek de situatie en zoek samen naar oplossingen. Hoor en wederhoor van de betrokken partijen kan hierbij horen.

 • Met iemand van Present zelf: een collega(vrijwilliger), coördinator of het bestuur

Neem contact op met de algemeen coördinator van Present. Bespreek de situatie en zoek samen naar oplossingen. Hoor en wederhoor van de betrokken partijen kan hierbij horen. Indien nodig overlegt de algemeen coördinator/directeur met het bestuur van Present Almelo.
Het is ook mogelijk direct contact op te nemen met een vertrouwenspersoon bij Present Nederland:

De vertrouwenscontactpersoon kijkt dan samen met jou naar wat wenselijke vervolgstappen zijn.

Indien je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ben je verplicht hiervan melding te maken bij jouw leidinggevende bij Present. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan Present oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij de politie worden gemeld.