Gedragscode Present Houten

Present organiseert ontmoetingen tussen mensen. In deze gedragscode beschrijven we wat Present
belangrijk vindt in de contacten tussen mensen, in het bijzonder in de omgang met mensen die hulp
nodig hebben. Daarmee willen we bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor alle
betrokkenen en het voorkomen van ongewenst gedrag.
Wanneer Present voor jou een ontmoeting organiseert waarbij langduriger contact een wens is, of je
werkt mee in de organisatie van ontmoetingen, dan vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen.
Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.
Wat Present belangrijk vindt in de ontmoeting tussen mensen:
Present slaat een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die hiermee geholpen kunnen
worden. Dat mensen elkaar helpen is prachtig en waardevol. Tegelijk is helpen ook breekbaar omdat
het mensen (vaak onbedoeld) in een afhankelijke en minderwaardige positie kan plaatsen. Daarom
zijn behalve ‘omzien naar elkaar’ ook gelijkwaardigheid, respect en wederkerigheid de waarden
waarop Present haar handelen baseert.

1. De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers

 • Je zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de ander zich veilig en gerespecteerd
  voelt.
 • Je respecteert het huis van de bewoner. Overleg met de bewoner tijdens de voorbereiding
  wat er moet veranderen en hou je aan de gemaakte afspraken.
 • Je geeft de ontvanger (waar mogelijk) de regie. ‘Wat kunnen we voor je doen?’
 • Je dringt niet verder door in het privéleven van de ander dan nodig is voor de aard van het
  contact dat jullie aangaan.
 • Mochten er zich situaties voordoen als uitstapjes, waarin je met de ander terecht komt in
  ruimtes als bv. kleedkamers dan ben je extra bewust dat je de ander terughoudend en met
  respect benadert.
 • Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de ander.
  Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen jou en degene die je ontmoet zijn
  onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als grensoverschrijdend gedrag.
 • Je raakt de ander niet op zodanige wijze aan dat deze aanraking naar redelijke verwachting
  als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 • Je hebt de plicht de minderjarigen waarmee je in contact gebracht bent naar vermogen te
  beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel
  grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door alle
  betrokkenen wordt nageleefd.
 • Indien je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij
  vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ben je verplicht hiervan melding te
  maken bij de contactpersoon van Present.
 • Je krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid
  van bepaalde gedragingen ligt het binnen jouw verantwoordelijkheid in de geest van de
  gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de contactpersoon
  van Present.

2. Omschrijving grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of
seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de
persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een
ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil,
leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek
van Strafrecht.
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend
gedrag, worden afgekeurd en indien na hoor en wederhoor bewezen geacht zal de vrijwilliger door
Present uitgesloten worden van ontmoetingen met mensen in kwetsbare posities.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan de organisatie oordeelt dat deze vallen onder
het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.


Vastgesteld op 13-04-2019 te Houten.